INOX Stainless Steel Gas Strut – Hahn

Inox Stainless Steel Ball Socket

Hahn gas spring Inox 304 , 316L
VND 4666
000
Monthly
 • 4011RY LIFT-O-MAT INOX - 155mm LONG 50N Extended Length: 155 Stroke Length: 40 Newton Force : 50 STAINLESS BALL SOCKET
 • 4017RV LIFT-O-MAT INOX - 155mm LONG 100N Extended Length: 155 Stroke Length: 40 Newton Force : 100 STAINLESS BALL SOCKET
 • 4018RQ LIFT-O-MAT INOX - 155mm LONG 150N Extended Length: 155 Stroke Length: 40 Newton Force : 150 STAINLESS BALL SOCKET
 • 4019RL LIFT-O-MAT INOX - 155mm LONG 200N Extended Length: 155 Stroke Length: 40 Newton Force : 200 STAINLESS BALL SOCKET
 • 4021RS LIFT-O-MAT INOX - 155mm LONG 250N Extended Length: 155 Stroke Length: 40 Newton Force : 250 STAINLESS BALL SOCKET
 • 4022RN LIFT-O-MAT INOX - 155mm LONG 300N Extended Length: 155 Stroke Length: 40 Newton Force : 300 STAINLESS BALL SOCKET
 • 4023RI LIFT-O-MAT INOX - 155mm LONG 350N Extended Length: 155 Stroke Length: 40 Newton Force : 350 STAINLESS BALL SOCKET
 • 4024RD LIFT-O-MAT INOX - 155mm LONG 400N Extended Length: 155 Stroke Length: 40 Newton Force : 400 STAINLESS BALL SOCKET
 • 3994RO LIFT-O-MAT INOX -195.5mm LONG 50N Extended Length: 195 Stroke Length: 60 Newton Force : 50
 • 4001RD LIFT-O-MAT INOX - 195.5mm LONG 100N Extended Length: 195 Stroke Length: 60 Newton Force : 100
 • 4002RZ LIFT-O-MAT INOX - 195.5mm LONG 150N Extended Length: 195 Stroke Length: 60 Newton Force : 150
 • 4003RU LIFT-O-MAT INOX - 195.5mm LONG 200N Extended Length: 195 Stroke Length: 60 Newton Force : 200
 • 4004RP LIFT-O-MAT INOX - 195.5mm LONG 250N Extended Length: 195 Stroke Length: 60 Newton Force : 250 STAINLESS BALL SOCKET
 • 4005RK LIFT-O-MAT INOX - 195.5mm LONG 300N Extended Length: 195 Stroke Length: 60 Newton Force : 300
 • 4006RF LIFT-O-MAT INOX - 195.5mm LONG 350N Extended Length: 195 Stroke Length: 60 Newton Force : 350
Popular

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *