Gas Struts with STAINLESS EYELETS end fittings

Gas Struts with STAINLESS EYELETS end fittings

STAINLESS EYELETS GAS SPRING

Gas Struts with STAINLESS EYELETS end fittings
vnd 4888
000
Monthly
 • 9049RH/100N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 100N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 100 STAINLESS EYELETS
 • 9049RH/150N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 150N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 150
 • 9049RH/200N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 200N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 200
 • 9049RH/250N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 250N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 250
 • 9049RH/300N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 300N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 300
 • 9049RH/350N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 350N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 350
 • 9049RH/400N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 400N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 400
 • 9049RH/450N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 450N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 450
 • 9049RH/500N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 500N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 500
 • 9049RH/550N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 550N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 550
 • 9049RH/600N/P1/T1 LIFT-O-MAT IN0X 205mm LONG 600N Extended Length: 205 Stroke Length: 60 Newton Force : 600
 • 9051RO/100N/P1/T1 LIFT-O-MAT INOX 245mm LONG 100N Extended Length: 245 Stroke Length: 80 Newton Force : 100
 • 9051RO/150N/P1/T1 LIFT-O-MAT INOX 245mm LONG 150N Extended Length: 245 Stroke Length: 80 Newton Force : 150
 • 9051RO/200N/P1/T1 LIFT-O-MAT INOX 245mm LONG 200N Extended Length: 245 Stroke Length: 80 Newton Force : 200
 • 9051RO/250N/P1/T1 LIFT-O-MAT INOX 245mm LONG 250N Extended Length: 245 Stroke Length: 80 Newton Force : 250
Popular

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *