Gas Struts with EYELETS end fittings

LIFT-O-MAT

vnd 1366
000
Monthly
 • 192929 LIFT-O-MAT 106mm long 100N Extended Length: 106 Stroke Length: 20 Newton Force : 100
 • 192945 LIFT-O-MAT 106mm long 200N Extended Length: 106 Stroke Length: 20 Newton Force : 200
 • 192953 LIFT-O-MAT 106mm long 250N Extended Length: 106 Stroke Length: 20 Newton Force : 250
 • 192961 LIFT-O-MAT 106mm long 300N Extended Length: 106 Stroke Length: 20 Newton Force : 300
 • 192988 LIFT-O-MAT 106mm long 350N Extended Length: 106 Stroke Length: 20 Newton Force : 350
 • 192996 LIFT-O-MAT 106mm long 400N Extended Length: 106 Stroke Length: 20 Newton Force : 400
 • 185175 LIFT-O-MAT 145mm long 50N Extended Length: 145 Stroke Length: 40 Newton Force : 50
 • 191752 LIFT-O-MAT 145mm long 100N Extended Length: 145 Stroke Length: 40 Newton Force : 100
 • 192805 LIFT-O-MAT 145mm long 150N Extended Length: 145 Stroke Length: 40 Newton Force : 150
 • 192813 LIFT-O-MAT 145mm long 200N Extended Length: 145 Stroke Length: 40 Newton Force : 200
 • 192821 LIFT-O-MAT 145mm long 250N Extended Length: 145 Stroke Length: 40 Newton Force : 250
 • 082309 LIFT-O-MAT 145mm long 300N Extended Length: 145 Stroke Length: 40 Newton Force : 300
 • 082317 LIFT-O-MAT 145mm long 350N Extended Length: 145 Stroke Length: 40 Newton Force : 350
 • 094307 LIFT-O-MAT 145mm Long 400N Extended Length: 145 Stroke Length: 40 Newton Force : 400
 • 192848 LIFT-O-MAT 185.5mm Long 50N Extended Length: 186 Stroke Length: 60 Newton Force : 50
Popular

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *