BLOC-O-LIFT® Gas Struts with SPRING LOCKING

BLOC-O-LIFT

BLOC-O-LIFT

Gas Struts with SPRING LOCKING
VND 4.888
000
Monthly
 • BLOC-O-LIFT 149mm long 300N Gas Strut Extended Length: 150 Stroke Length: 20 Newton Force : 300
 • BLOC-O-LIFT 149mm long 350N Extended Length: 150 Stroke Length: 20 Newton Force : 350
 • BLOC-O-LIFT 149mm long 400N Extended Length: 150 Stroke Length: 20 Newton Force : 400
 • BLOC-O-LIFT 149mm long 500N Extended Length: 150 Stroke Length: 20 Newton Force : 500
 • 728640 BLOC-O-LIFT 149mm long 600N Extended Length: 150 Stroke Length: 20 Newton Force : 600
 • 691860 BLOC-O-LIFT 149mm long 800N Extended Length: 150 Stroke Length: 20 Newton Force : 800
 • 728659 BLOC-O-LIFT 149mm long 1000N Extended Length: 150 Stroke Length: 20 Newton Force : 1000
 • 728667 BLOC-O-LIFT 149mm long 1200N Extended Length: 150 Stroke Length: 20 Newton Force : 1200
 • 681830 BLOC-O-LIFT 157mm long 250N Extended Length: 158 Stroke Length: 25 Newton Force : 250
 • 728675 BLOC-O-LIFT 157mm long 300N Extended Length: 158 Stroke Length: 25 Newton Force : 300
 • 728683 BLOC-O-LIFT 157mm long 350N Extended Length: 158 Stroke Length: 25 Newton Force : 350
 • 728705 BLOC-O-LIFT 157mm long 400N Extended Length: 158 Stroke Length: 25 Newton Force : 400
Popular

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *